Title
Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Thông tư 201/2015/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam – Hàn Quốc
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa, mức thuế tuyệt đối
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Thông tư 52/2017/TT-BTC quy định về sử dụng tờ khai Hải quan dùng cho người xuất, nhập cảnh
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Quyết định 1593/QĐ-BTC thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Thông tư 32/2017/TT-BCT về hướng dẫn Luật hóa chất
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Thông tư 04/2016/TT-BCT sửa đổi một số Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Thông tư 69/2016/TT-BTC thủ tục hải quan với xăng dầu, hóa chất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Quyết định 33/2016/QĐ-TTg Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
 1 file(s)  2 downloads
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Thông tư 274/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp và sử dụng phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Quyết định 188/QĐ-TCHQ – Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Thông tư 155/2016/TT-BTC về xử phạt trong lĩnh vực hải quan.
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Thông tư 60/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Công văn 4237/BTC-CST về việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường số
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Quyết định về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế số 749/QĐ-TCT
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 1 file(s)  2 downloads
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế và giám sát hải quan
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Thông tư 08/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 Quy định về Quản lý thuế đối với DN có giao dịch
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 quy định về giao dịch tiền mặt
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn bảo hiểm thất nghiệp
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Công văn 1158/TCT-CS áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 sửa đổi Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Luật số 25/2008/QH12 quy định về Bảo hiểm y tế
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về tài chính công đoàn
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Luật công đoàn năm số 12/2012/QH13
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Quyết định 595/QĐ-BHXH về quá trình thu bảo hiểm, cấp sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật Lao động
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 20/03/2018
Luật Lao động số 10/2012/QH13
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Luật 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung Luật Thuế TNCN
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Luật sửa đổi các luật về thuế số 71/2014/QH13
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Luật Kế toán số 88/2015/QH13
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế
 1 file(s)  2 downloads
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 1 file(s)  3 downloads
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC 2016 hợp nhất văn bản về Thuế TNCN
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn luật Thuế giá trị gia tăng
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật quản lý thuế sửa đổi
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC
 1 file(s)  2 downloads
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 45/2013/TT-BTC chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 1 file(s)  2 downloads
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định số 51/2010/NĐ CP – Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 1 file(s)  2 downloads
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các luật Thuế
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 119/2014/TT- BTC sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính thuế
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành thuế TNDN
 1 file(s)  2 downloads
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Dự thảo thay thế nghị định 105/2013/NĐ-CP
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTTGT và thuế TNCN
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 1 file(s)  2 downloads
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao TSCĐ
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp
 1 file(s)  2 downloads
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TTĐB
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định 141/2017/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng năm 2018
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 93/2017/TT-BTC hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT mới nhất
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 176/2016/TT-BTC xử phạt vi phạm về hóa đơn
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 144/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 112/2017/TT-BTC Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí kiểm định phòng cháy chữa cháy
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Nghị định 125/2017/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về quản lý hoàn thuế GTGT
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 200/2014/TT-BTC
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều thông tư 156/2013/TT-BTC về luật quản lý thuế
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Công văn 2465/TCT-TTHT giới thiệu nội dung mới Thông tư 51/2017/TT-BTC
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 11/2018/TT-BTC hướng dẫn về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 91/2017/TT-BTC về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán viên
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 14/2018/TT-BTC quy đinh mức thu quản lý và sử dụng phí, lệ phí giống cây lâm nghiệp
 1 file(s)  2 downloads
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 292/2016/TT-BTC về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
 1 file(s)  1 download
Tài liệu kế toán 19/03/2018
Dự thảo thay thế nghị định 105/2013/NĐ-CP
 2 file(s)  2 downloads
Tài liệu kế toán 16/01/2018
Thông tư 162/2014/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2014
 2 file(s)  4 downloads
Tài liệu kế toán 09/01/2018
Luật 106/2016/QH13 ban hành 06/4/2016
 2 file(s)  62 downloads
Tài liệu kế toán 25/06/2017
Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn
 2 file(s)  181 downloads
Tài liệu kế toán 25/06/2017
Thông tư 200/2014/TT-BTC bản đầy đủ nhất
 2 file(s)  2936 downloads
Tài liệu kế toán 25/06/2017