Bài tập tài chính doanh nghiệp

Th11
25

Bài tập tài chính doanh nghiệp: Định giá trái phiếu

Bài 1: Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm như thế nào? Trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm là loại trái phiếu có xác định thời gian đáo […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập tài chính doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
09

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 3

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 3 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Xuất khẩu, xuất khẩu ủy thác Hai công ty xuất nhập khẩu A và B tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình kinh doanh hàng xuất khẩu với thuế suất thuế […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tài chính doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
05

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 2

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Nhập khẩu ủy thác Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 2 Công ty nhận ủy thác nhập hàng cho một Hợp tác xã (HTX), hoa hồng ủy thác 2%/giá trị hàng thực nhập và thuế GTGT khấu trừ tính 10%, các chi […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tài chính doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
04

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 1

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 1 Một công ty có 2 đơn vị cơ sở A & B kinh doanh khác tỉnh, đơn vị cơ sở có tổ chức kế toán riêng, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT khấu trừ  10%. Trong […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tài chính doanh nghiệp
CHI TIẾT