Category Archives: Lý thuyết kế toán

Khóa học lý thuyết kế toán ngân sách xã

Khóa học lý thuyết kế toán ngân sách xã - Ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền nhà nước cấp xã, nhằm phục vụ cho việc ...

Khóa học nguyên lý kế toán doanh nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Khóa học nguyên lý kế toán doanh nghiệp giúp học viên có thể nắm bắt được những nguyên lý cơ bản trong hoạt động kế toán doanh nghiệp giúp học viên xử lý những vấn đề liên quan đến kế toán doanh nghiệp một cách dễ dàng ...

Khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC Nội dung khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp Khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp của Kế toán Việt Hưng với giáo trình nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp chi tiết. Sẽ giúp các bạn hệ thống các phương pháp vận dụng ...

Khóa học nguyên lý kế toán ngân hàng

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổ chức công tác kế toán ngân hàng - Nghiệp vụ huy động vốn - Nghiệp vụ cho vay và đầu tư - Nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt - Nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng - Nghiệp vụ ...

Khóa học lý thuyết phân tích báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổng quan về phân tích Báo cáo tài chính. - Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích Báo cáo tài chính trong từng chương. + Diễn giải hệ thống Báo cáo tài chính. + Phân tích chính sách huy động vốn của DN. + Phân tích tình hình ...

Khóa học lý thuyết phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổng quan về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. -  Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng chương. + Phân tích về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. + Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản ...