Danh mục: Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán là hệ thống các quy chuẩn chung, nguyên tắc yêu cầu hợp lý để thống nhất nguyên tắc làm việc của tất cả kế toán viên.

Hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt Nam được Bộ tài chính ban hành thông qua 5 đợt:

Đợt 1: Quyết định 49/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực:

– Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho
– Chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình
– Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình
– Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác
– Bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1 này được BTC hướng dẫn tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC.

Đợt 2: Quyết định số 165/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực:

– Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung
– Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản
– Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
– Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng
– Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay
– Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Sáu chuẩn mực này được BTC hướng dẫn tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC.

Đợt 3: Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực:

– Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư
– Chuẩn mực kế toán số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
– Chuẩn mực kế toán số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
– Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày Báo cáo tài chính
– Chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
– Chuẩn mực số kế toán 26 – Thông tin về các bên liên quan
– Sáu chuẩn mực này được BTC hướng dẫn tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC và quy định tại các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Đợt 4: Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực:

– Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
– Chuẩn mực kế toán số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
– Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
– Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ
– Chuẩn mực kế toán số 28 – Báo cáo bộ phận
– Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán
– Sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam trong đợt 4 này được BTC hướng dẫn tại Thông tư số 20/2006/TT-BTC.

Đợt 5: Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực

– Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh
– Chuẩn mực kế toán số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
– Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm
– Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu
– Bốn chuẩn mực này được BTC dẫn tại Thông tư số 21/2006/TT-BTC.

Các chuẩn mực kế toán về tài sản cố định hữu hình (số 03)

cac-chuan-muc-ke-toan-ve-tai-san-co-dinh-huu-hinh-so-03

Những quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định được chuẩn hóa trong các chuẩn mực kế toán. Dưới đây cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu các chuẩn mực kế toán về tài sản hữu hình (số 03) 1. Tài sản cố định hữu …

Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu

luong 1496796229912 1

 Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu Chuẩn mực kế toán số 30. Quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc xác định và trình bày lãi trên cổ phiếu. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn mực kế toán số 16: Chi …

Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán Chuẩn mực kế toán số 29. Là quy định các nguyên tắc, phương pháp kế toán và trình bày sự thay đổi trong các chính sách kế toán, các ước tính kế toán và sửa chữa các sai sót để doanh nghiệp có …

Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận

4494BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015 1

Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận Chuẩn mực kế toán số 28. Là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp. Ngoài ra, các bạn có …

Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

IMG 08062017 092734 0

Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ Chuẩn mực kế toán số 27. Là quy định nội dung tối thiểu của một BCTC tóm lược giữa niên độ. Các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá cần phải được áp dụng khi lập và trình bày BCTC giữa niên độ. Ngoài …

Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan

Deciding Whether Alternate Valuation is Right for Your Estate

 Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan Chuẩn mực kế toán số 26. Là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp trình bày thông tin trong báo cáo tài chính về các bên liên quan. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn …

Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

IMG 08062017 083717 0

 Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất Chuẩn mực kế toán số 25. Là quy định và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo …

Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5688183

 Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Chuẩn mực kế toán số 24. Là quy định và phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp Chuẩn …

Chuẩn mực kế toán số 23: Các sự kiện pháp sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

6

Chuẩn mực kế toán số 23: Các sự kiện pháp sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Chuẩn mực kế toán số 23. Là quy định và hướng dẫn các trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh BCTC. Các nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh BCTC. Ngoài ra, các bạn có thể …

Chuẩn mực kế toán số 22: Trình bày bổ sung BCTC của ngân hàng và tổ chứng tài chính tương tự

z2zajsS

Chuẩn mực kế toán số 22: Trình bày bổ sung BCTC Chuẩn mực kế toán số 22. Quy định và hướng dẫn việc trình bày bổ sung các thông tin cần thiết trong báo cáo tài chính của các Ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự. Ngoài ra, các bạn có thể tham …