Bài tập kiểm toán tài chính

Th10
14

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 1 – Hạch toán phải trả người bán – TK 331

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 1 – Hạch toán phải trả người bán – TK 331 – Có lời giải chi tiết Nợ người bán: đối với mỗi công ty thì cần phải theo dõi chi tiết các khoản nợ ứng với mỗi nhà cung cấp. Đây là chỉ tiêu quan […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kiểm toán tài chính
CHI TIẾT