Danh mục: Bài tập kiểm toán tài chính

Bài tập kiểm toán tài chính

Bài tập kiểm toán tài chính dạng bài tập đi sâu phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Dòng tiền, luồng tiền ra vào tại doanh nghiệp.

– Bài tập kiểm toán: các luồng thu, chi từ sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính trong doanh nghiệp

– Các khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán khác

– Các khoản vay, lãi suất đi vay và cho vay

– Cổ tức nhận được từ các khoản đầu tư tài chính

– Doanh thu nhận được từ sản suất kinh doanh và đầu tư tài chính

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 1 – Hạch toán phải trả người bán – TK 331

https://lamketoan.vn/

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 1 – Hạch toán phải trả người bán – TK 331 – Có lời giải chi tiết Nợ người bán: đối với mỗi công ty thì cần phải theo dõi chi tiết các khoản nợ ứng với mỗi nhà cung cấp. Đây là chỉ tiêu quan …