Danh mục: Bài tập kiểm toán tài chính

Bài tập kiểm toán tài chính

Bài tập kiểm toán tài chính dạng bài tập đi sâu phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Dòng tiền, luồng tiền ra vào tại doanh nghiệp.

– Bài tập kiểm toán: các luồng thu, chi từ sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính trong doanh nghiệp

– Các khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán khác

– Các khoản vay, lãi suất đi vay và cho vay

– Cổ tức nhận được từ các khoản đầu tư tài chính

– Doanh thu nhận được từ sản suất kinh doanh và đầu tư tài chính

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939