Category Archives: Kế toán hành chính sự nghiệp

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu – Trường Học

NỘI DUNG KHÓA HỌC Khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế trong đơn vị HCSN có thu - Trường Học Trường học là 1 trong những đơn vị HCSN có thu. Và để làm tốt quy trình kế toán trong đơn vị trường học. Bạn cần hiểu rõ quy trình làm việc. ...

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu giúp học viên sau khi học xong biết cân đối thu chi trong doanh nghiệp. Các bước cơ bản khi thực hiện hoạt động kế toán hành chính sự nghiệp có thu của một bệnh ...

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

NỘI DUNG KHÓA HỌC HCSN đơn thuần là một trong những khóa học có nội dung đơn giản nhất trong khối hành chính. Các đơn vị HCSN đơn thuần như: phòng tài chính, phòng nội vụ, phòng tài nguyên… Các nội dung lamketoan.vn hướng dẫn trong khóa học này gồm: 1. Xử lý đầu năm ...

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu - Chương 2:  Kế toán vốn bằng tiền - Chương 3:  Kế toán vật liệu - dụng cụ - Chương 4:  Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính ...

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp có thu

NỘI DUNG KHÓA HỌC Kế toán hành chính sự nghiệp có thu Kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu là đơn vị như thế nào?. Ví dụ: Các Trường Đai học, Trường Cao Đẳng, Trường Trung Cấp Dạy Nghề, Trường  học cấp 1 + 2 + 3, Trường Mầm Non, Bênh Viện, các Trung tâm ...

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu  - Chương 2:  Kế toán vốn bằng tiền  - Chương 3:  Kế toán vật liệu - dụng cụ  - Chương 4:  Kế toán tài sản cố định  - Chương 5:  Kế toán ...