Tag Archives: dự án

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án

– Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu  – Chương 2:  Kế toán vốn bằng tiền – Chương 3:  Kế toán vật liệu – dụng cụ – Chương 4:  Kế toán tài sản cố định – Chương 5:  Kế toán nguồn kinh phí dự án – Chương 6: …