Danh mục: Thuế khoán và thuê tài sản

Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đi thuê tài chính  

di thue tai chinh

Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đi thuê tài chính Thuê tài chính là Thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sỡ hữu của bên thuê. Đi thuê tài sản của bên cho thuê Bán tài sản và thuê …