Thẻ: Kế toán tài sản cố định

Các chuẩn mực kế toán về tài sản cố định hữu hình (số 03)

cac-chuan-muc-ke-toan-ve-tai-san-co-dinh-huu-hinh-so-03

Những quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định được chuẩn hóa trong các chuẩn mực kế toán. Dưới đây cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu các chuẩn mực kế toán về tài sản hữu hình (số 03) 1. Tài sản cố định hữu …

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 211 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp theo nguyên giá. 1. Những điều cần chú ý:  1. Tài sản cố định hữu hình Là những tài sản có hình thái …

Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định Mức quy định việc khấu hao tài sản cố định theo quy định theo TT số 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 áp dụng đối với mọi doanh nghiệp.Tuy nhiên khi hạch toán kế toán cũng cần căn cứ vào tình hình sản xuất kinh …

Xác định phương pháp khấu hao TSCĐ

Dưới đây là một trong số rất nhiều các phương pháp được sử dụng để thực hiện tính khấu hao cho TSCĐ theo hướng dẫn tại PL 2 ban hành theo thông tư số 45/2013/TT-BTC thay thế cho TT 203/2009/TT-BTC. I. Phương pháp khấu hao TSCĐ đường thẳng: 1. Nội dung của phương pháp: Tài …

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

 Sau đây là nội dung và hướng dẫn cách thực hiện phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được ban hành theo thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/06/2013 như sau. 1. Nội dung của phương pháp Mức trích khấu hao tài sản cố định theo …

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

1. Nội dung của phương pháp Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng – khối lượng sản phẩm như sau: – Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, …

Ghi tăng nguyên giá tài sản cố định

1. Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu. a. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. …

Tài sản cố định là gì? Tài sản cố định hữu hình là gì? Tài sản cố định vô hình là gì?

1. Tài sản cố định là gì? Tài sản cố định là một tư liệu lao động chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh có giá trị lớn và tham gia nhiều chu kỳ sản xuất (1 chu kỳ là 12 tháng). Dựa vào tính chất, mục đích sử dụng và quản lý. Thì tài …

Cách hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Thanh lý nhượng bán tài sản cố định là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định. 1. Thanh lý nhượng bán tài sản cố định là gì TSCĐ thanh lý, nhượng bán là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu …

Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

 Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là công tác phân bổ giá trị của tài sản cố định (nguyên giá tài sản cố định) vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng bình thường của tài sản cố định đó.           Kế toán sử …