Thẻ: Khấu hao tài sản cổ đinh

Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

1. Khấu hao tài sản cố định là gì Là việc tính toán,phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn làm cho giá trị của tài sản giảm dần theo thời gian. Giá trị được khấu hao này sẽ được tính dần vào chi phí quản lý …

Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

          Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là công tác phân bổ giá trị của tài sản cố định (nguyên giá tài sản cố định) vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng bình thường của tài sản cố định đó.           Kế toán sử …

Quy đinh về quản lí, sử dụng và khấu hao tài sản cố định hỗn hợp

Tài sản cố định hỗ hợp luôn chiếm một phần giá trị lớn trong tài sản của doanh nghiệp. Việc phân loại, theo dõi và trích khấu hao TSCĐ luôn đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết đặc biệt là phần tài sản cố định hỗn hợp. Sau đây Kế toán Việt Hưng …

Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định Mức quy định việc khấu hao tài sản cố định theo quy định theo TT số 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 áp dụng đối với mọi doanh nghiệp.Tuy nhiên khi hạch toán kế toán cũng cần căn cứ vào tình hình sản xuất kinh …

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

     Sau đây là nội dung và hướng dẫn cách thực hiện phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được ban hành theo thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/06/2013 như sau. 1. Nội dung của phương pháp Mức trích khấu hao tài sản cố định theo …

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

1. Nội dung của phương pháp Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng – khối lượng sản phẩm như sau: – Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, …

Phương pháp khấu hao tài sản cố định

1. Giá trị tài sản cố định hữu hình – Giá trị phải khấu hao tài sản cố định hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao tài sản cố định phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959