Thẻ: khấu hao tài sản cố định hỗn hợp

Quy đinh về quản lí, sử dụng và khấu hao tài sản cố định hỗn hợp

tscd

Tài sản cố định hỗ hợp luôn chiếm một phần giá trị lớn trong tài sản của doanh nghiệp. Việc phân loại, theo dõi và trích khấu hao TSCĐ luôn đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết đặc biệt là phần tài sản cố định hỗn hợp. Sau đây Kế toán Việt Hưng …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939