Thẻ: Tài sản cố định

Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

cach hach toan trich khau hao tai san co dinh

1. Khấu hao tài sản cố định là gì Là việc tính toán,phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn làm cho giá trị của tài sản giảm dần theo thời gian. Giá trị được khấu hao này sẽ được tính dần vào chi phí quản lý …

Cách hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

cach hach toan thanh ly nhuong ban tai san co dinh

Thanh lý nhượng bán tài sản cố định là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định. 1. Thanh lý nhượng bán tài sản cố định là gì TSCĐ thanh lý, nhượng bán là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu …

Hạch toán chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ

hach toan chuyen tai san co dinh thanh cong cu dung cu

1. Lý do chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ –  Do thay đổi về tiêu chuẩn ghi nhận giá trị tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT/BTC quy định tính từ 10/06/2013 mọi tài sản cố định có giá trị nhỏ hơn 30 triệu sẽ phải chuyển về làm công cụ …

Tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp

tai san co dinh trong don vi hanh chinh su nghiep

Khác với các doanh nghiệp thông thường, Tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp được xác định theo thông tư 162/2014/TT-BTC. Theo thông tư số 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp hành chính sự nghiệp.  1. Quy …

Các chuẩn mực kế toán về tài sản cố định hữu hình (số 03)

cac-chuan-muc-ke-toan-ve-tai-san-co-dinh-huu-hinh-so-03

Những quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định được chuẩn hóa trong các chuẩn mực kế toán. Dưới đây cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu các chuẩn mực kế toán về tài sản hữu hình (số 03) 1. Tài sản cố định hữu …

Quy đinh về quản lí, sử dụng và khấu hao tài sản cố định hỗn hợp

tscd

Tài sản cố định hỗ hợp luôn chiếm một phần giá trị lớn trong tài sản của doanh nghiệp. Việc phân loại, theo dõi và trích khấu hao TSCĐ luôn đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết đặc biệt là phần tài sản cố định hỗn hợp. Sau đây Kế toán Việt Hưng …

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

huong dan hach toan tai khoan 211

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 211 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp theo nguyên giá. 1. Những điều cần chú ý:  1. Tài sản cố định hữu hình Là những tài sản có hình thái …

Ghi tăng nguyên giá tài sản cố định

ghi tang nguyen gia tai san co dinh

1. Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu. a. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. …

Phương pháp khấu hao tài sản cố định

phuong phap khau hao tai san co dinh

1. Giá trị tài sản cố định hữu hình – Giá trị phải khấu hao tài sản cố định hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao tài sản cố định phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản …

Tài sản cố định là gì? Tài sản cố định hữu hình là gì? Tài sản cố định vô hình là gì?

tai san co dinh la gi

1. Tài sản cố định là gì? Tài sản cố định là một tư liệu lao động chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh có giá trị lớn và tham gia nhiều chu kỳ sản xuất (1 chu kỳ là 12 tháng). Dựa vào tính chất, mục đích sử dụng và quản lý. Thì tài …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939