Tag Archives: Kế toán TSCĐ

Phương pháp kế toán TSCĐ thuê tài chính trong đơn vị đi thuê

Cách làm kế toán tài sản cố định thuê tài chính 1. Tài khoản kế toán sử dụng: Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính – Nội dung:  Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của …

Hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định

1. Khái niệm Ở bài trước lamketoan.vn đã chia sẻ về cách hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định theo phương thức Sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng tài sản cố định. Đối với những tài sản bị hư hỏng nặng thì doanh nghiệp cần tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ đó. …

Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

          Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là công tác phân bổ giá trị của tài sản cố định (nguyên giá tài sản cố định) vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng bình thường của tài sản cố định đó.           Kế toán sử …