Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng. Bài viết sau đây Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cơ sở và cách lập bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định.

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

(6) BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ (Mẫu số 06 – TSCĐ)

Đơn vị:……………

  

Mẫu số 06-TSCĐ 

Bộ phận……………… 
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Số:………..

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng…….năm……

 

 

 

SốTT

 

 

Chỉ tiêu

Tỷ lệ

khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng

Nơi sử dụngTK 627 – Chi phí

sản xuất chung

TK 623 Chi phí sử dụng máy thi côngTK 641 Chi phí bán hàngTK 642 Chi phí quản lý Doanh nghiệpTK 241 XDCB dở dangTK 242 Chi phí trả trước dài hạnTK 335 Chi phí phải trả
 
Toàn DNPhân xưởng (sản phẩm)Phân xưởng (sản  phẩm)Phân xưởng(sản  phẩm)Phân xưởng (sản phẩm)
Nguyên giá TSCĐSố khấu hao
AB12345678910111213
1I.  Số khấu hao trích

tháng trước

 
2II .  Số KH TSCĐ tăng

trong tháng

 
3III.  Số KH TSCĐ

giảm trong tháng

4IV.  Số KH trích tháng

này (I + II – III)

 
Cộngx

 

Ngày ….. tháng …. năm …

Người lập bảng Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Tìm hiểu thêm: 

Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

Cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định

Kết cấu và phương pháp lập bảng phân bổ khấu hao TSCĐ

Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định có các cột dọc phản ánh số khấu hao phải tính cho từng đối tượng sử dụng TSCĐ (như cho bộ phận hoạt động nghiệp vụ- TK 631, cho bộ phận quản lý – TK 642…) và các hàng ngang phản ánh số khấu hao tính trong tháng trước, số khấu hao tăng, giảm và số khấu hao phải tính trong tháng này.

bang-tinh-va-phan-bo-khau-hao-tai-san-co-dinh-1

Cơ sở lập:

+ Dòng khấu hao đã tính tháng trước lấy từ bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định tháng trước.

+ Các dòng số khấu hao TSCĐ tăng, giảm tháng này được phản ánh chi tiết cho từng TSCĐ có liên quan đến số tăng, giảm khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định hiện hành về khấu hao TSCĐ.

Dòng số khấu hao phải tính tháng này được tính bằng (=) Số khấu hao tính tháng trước cộng (+) Với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao giảm trong tháng.

Số khấu hao phải trích tháng này trên Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định được sử dụng để ghi vào các Bảng kê, Nhật ký – Chứng từ và sổ kế toán có liên quan (cột ghi Có TK 214), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

Xem thêm: Phương pháp khấu hao tài sản cố định

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho