Hình thức sổ nhật ký chung trong đơn vị HCSN theo thông tư 107

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung trong đơn vị HCSN là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều được ghi vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh và nội dung nghiệp vụ kinh tế đó. Sau đó lấy số liệu trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản có liên quan đến từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

1. Phân loại hình thức sổ nhật ký chung

hinh-thuc-so-nhat-ky-chung-trong-don-vi-hcsn-theo-thong-tu-107-1

Theo thông tư 107 Bộ tài chính quy định hình thức kế toán Nhật ký chung trong đơn vị HCSN bao gồm các loại sổ sau:

– Nhật ký chung;

– Sổ Cái;

– Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

Tìm hiểu: Những điểm mới về TSCĐ trong thông tư số 107 về HCSN

2. Phương pháp ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Trình tự và phương pháp ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung trong đơn vị HCSN được thể hiện theo sơ đồ sau:

hinh-thuc-so-nhat-ky-chung-trong-don-vi-hcsn-theo-thong-tu-107-2

3. Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chung trong đơn vị HCSN:

– Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra để ghi sổ nhật ký chung trong đơn vị HCSN theo trình tự thời gian. Đồng thời căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh cùng loại đã ghi vào Sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Trường hợp đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi vào Sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ kinh tế được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

 – Cuối tháng (cuối quý, cuối năm) khoá Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết lập “Bảng tổng hợp chi tiết” cho từng tài khoản. Số liệu trên Bảng tổng hợp chi tiết được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Cái. Sau khi kiểm tra, đối chiếu nếu đảm bảo khớp đúng thì số liệu khoá sổ trên Sổ Cái được sử dụng để lập “Bảng Cân đối số phát sinh” và báo cáo tài chính.

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mẫu số: S04-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTCngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm: ………………….  

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng Số phát sinh
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E F G 1 2
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau x x x

– Sổ này có ……. trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……

– Ngày mở sổ: ……….

Ngày ….tháng ….năm ….

Người lập sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Về nguyên tắc “Tổng số phát sinh Nợ” và “Tổng số phát sinh Có” trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng “Tổng số phát sinh Nợ” và “Tổng số phát sinh Có” trên Sổ Nhật ký chung cùng kỳ. Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939