Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT  • Version
  • 5 Tải về
  • 86.50 KB Kích thước
  • 1 Số File
  • 19/03/2018 Ngày đăng
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về
 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
Theo đó sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939