Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao TSCĐ  • Phiên bản
  • 6 Tải về
  • 36.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Ngày 12/04/2017 BTC ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). Có hiệu lực từ ngày 26/05/217

Thông tư 28 bổ sung một số điểm như sau:

  • Ghi nhận Tài sản hỗn hợp ( vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vừa nhằm cho bán) thay vì Tài sản để bán, để kinh doanh của công ty kinh doanh bất động sản.
  • Tiêu thức ghi nhận giá trị của tài của các phần tài sản trong nhà hỗn hợp
  • Cho phép trích khấu hao đối với phần tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cho thuê

FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho