Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp  • Phiên bản
  • 49 Tải về
  • 5.15 MB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC  hướng dẫn Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018, thay thế cho Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư này hướng dẫn chi tiết các vấn đề sau đây:
Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho