• Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 12.25 MB File Size
  • 2 File Count
  • 10/01/2018 Ngày tạo
  • 10/01/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC  hướng dẫn Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018, thay thế cho Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư này hướng dẫn chi tiết các vấn đề sau đây:
Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.


FileAction
Tộc độ ChậmTải về 
Tốc độ CaoTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *