Thông tư 119/2014/TT- BTC sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính thuế  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 290.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 119/2014/TT- BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 25/08/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/09/2014

Thông tư số: 119/2014/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.