Thông tư 119/2014/TT- BTC sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính thuế  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 290.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 119/2014/TT- BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 25/08/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/09/2014

Thông tư số: 119/2014/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho