Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng – 03-TT  • Phiên bản
  • 1 Tải về
  • 32.82 KB File Size
  • 2 File Count
  • 22/10/2018 Ngày tạo
  • 22/10/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về
Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 - TT
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng  BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ...tháng ...năm ...

 

Số: ....................

Kính gửi: .............................................................................................................

Tên tôi là: ..............................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ........................................(Viết bằng chữ) ................

................................................................................................................................

Lý do tạm ứng: .......................................................................................................

Thời gian thanh toán: .............................................................................................

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

 

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)


FileAction
mau-giay-de-nghi-ta-ung-03-tt.docxTải về 
mau-giay-de-nghi-ta-ung-03-tt.docxTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho