Mẫu Phiếu chi – 02-TT  • Phiên bản
  • 1 Tải về
  • 33.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 22/10/2018 Ngày tạo
  • 22/10/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về
Đơn vị:...................Mẫu số 02 - TT
Địa chỉ:..................(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI Quyển số:..........

Ngày .....tháng .....năm ....... Số :.....................

 Nợ :....................

 Có :.....................

Họ và tên người nhận tiền:..................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Lý do chi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Chứng từ gốc:

    

 Ngày ......tháng ......năm .....

Giám đốcKế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu 

Người nhận tiền

 

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :.................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...............................................................................

+ Số tiền quy đổi:..............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)


FileAction
mau-phieu-chi-02-tt.docTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho