Thông tư 123/2012/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN

Thông tư 123/2012/TT-BTC - Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN

  • Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 585.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 30/06/2018 Ngày tạo
  • 29/06/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 123/2012/TT-BTC - Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN hiện nay

Thông tư 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 123/2012/TT-BTC - Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN

Thông tư bao gồm các nội dung:

- Phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 123/2012/TT-BTC

- Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

- Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

- Cách xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Cách xác định lỗ và chuyển lỗ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Cách trích lập các quỹ

+ Mức thuế thu nhập doanh nghiệp

- Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

- Cách tính thuế từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

- Các khoản ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

........


FileAction
thong-tu-123-2012-tt-btc-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thue-tndn.DOCTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho