Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 62.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 24/2017/TT-BTC ban hành ngày 28/03/2017 hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Thông tư có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho