Danh mục: Kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán HCSN

Kế toán HCSN là chuyên mục dành riêng cho các bạn kế toán đang làm cho các đơn vị hành chính nhà nước. Chuyên mục này giúp các bạn cập nhật nhanh nhất các thay đổi và các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Chuyên mục bao gồm:

– Các quy định, chế độ hiện hành

– Các trích dẫn những thay đổi, điểm mới của văn bản pháp luật

– Cách hạch toán, vận dụng các tài khoản

– Bộ chứng từ, hồ sơ đầy đủ để quyết toán ngân sách….

– Các khóa học thực hành kế toán tại các đơn vị HCSN riêng biệt

XEM CÁC KHÓA HỌC HCSN TẠI KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Kế toán nguồn dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản

1- Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi đầu tư XDCB, ghi: Nợ TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (0092). 2- Khi đơn vị rút dự toán ra sử dụng cho các hoạt động đầu tư XDCB (rút dự toán chi đầu tư XDCB để trả tiền cho bên nhận thầu; …

Kế toán nguồn dự toán chi hoạt động hành chính sự nghiệp

1- Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động trong năm (kể cả viện trợ nhỏ, tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ nếu được giao dự toán), ghi: Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821, 00822). Trường hợp đơn vị đã sử dụng dự toán tạm cấp, đồng thời …

Cách hạch toán chứng từ trên phần mềm kế toán Imas

Hướng dẫn cách cập nhật chứng từ trên phần mềm kế toán IMAS 1. Cách vào chứng từ kế toán – Vào Kế toán/Cập nhật chứng từ kế toán xuất hiện màn hình cập nhật như sau: 2. Giải thích cấu trúc của màn hình cập nhật chứng từ kế toán     STT     …

Các nghiệp vụ kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị HCSN

Xác định các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản. Cách hạch toán các khoản đầu tư đó như thế nào cho đúng với quy đinh. Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị HCSN 1 Kế toán chi phí đầu tư XDCB a) Khi nhận khối lượng xây dựng, …

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình trong đơn vị HCSN

Các tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình trong đơn vị HCSN hiện nay 1. Khái niệm TSCĐ trong đơn vị HCSN Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng …

Tiêu chí xác định TSCĐ vô hình trong đơn vị HCSN

Các tiêu chí xác định TSCĐ vô hình trong đơn vị HCSN hiện nay 1. Khái niệm và phân loại TSCĐ vô hình trong đơn vị HCSN Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất mà cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đầu tư chi phí …

Phương pháp kế toán vật liệu, dụng cụ trong đơn vị HCSN theo thông tư 107

Kế toán chi tiết vật liệu, dụng cụ trong đơn vị HCSN Phục vụ cho hạch toán chi tiết vật liệu, dụng cụ kế toán phải mở sổ danh điểm vật tư trong đó quy định cho mỗi thứ vật tư một danh điểm. Căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho kế toán …

Quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán trong đơn vị HCSN hiện nay

Các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán trong đơn vị HCSN Sổ kế toán là phương tiện để ghi chép hệ thống. Và lưu giữ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh trong đơn vị kế toán. Tùy theo quy mô, đặc điểm hoạt …

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? 1. Đơn vị sự nghiệp công lập 1.1. Khái niệm về đơn vị sự nghiệp công lập Là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội. Thành lập theo quy định của pháp …

Hướng dẫn quyết toán năm 2018 đối với đơn vị HCSN công lập

Hướng dẫn quyết toán năm 2018 đối với đơn vị HCSN công lập. Các bước cần thực hiện để quyết toán năm 2018 đối với đơn vị HCSN công lập. Bước 1: Hướng dẫn cập nhật danh mục từ điển Bước 2: Hướng dẫn cập nhật số dư đầu kỳ Bước 3: Cập nhật số …