Th4
11

Hướng dẫn cách hạch toán hoạt động thu phí tại các đơn vị HCSN theo Thông tư 107

Hướng dẫn cách hạch toán hoạt động thu phí tại các đơn vị HCSN theo Thông tư 107 Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành thông tư 107/2017/TT – BTC hướng dẫn chi tiết chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và được áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư hướng dẫn Chế độ […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán HCSN
CHI TIẾT