Thuế TNDN

Th7
24

Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp

Trình tự điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm thực hiện như thế nào? -Hàng quý kế toán làm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu 01A/TNDN xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp. +Chi phí thuế TNDN tạm tính Nợ TK 821    Có TK 3334 […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là hết hạn nộp báo cáo tài chính năm cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với một số nhân viên kế toán mới vào làm tại các doanh nghiệp mà phải thực hiện việc làm báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp khi mà mình […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Điểm mới về thuế TNDN tạm tính năm 2014

Khái niệm về thuế TNDN tạm tính Thuế TNDN là một loại thuế trực thu, “đánh” vào thu nhập chịu thuế của các tổ chức kinh doanh. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng (=) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh trừ (-)chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
18

Cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm

Trước khi lập Báo cáo tài chính , Kế toán cần phải lập quyết toán thuế TNDN. Nếu  như năm trước kế toán công ty bạn hoạt động lỗ thì năm nay bạn tiến hành chuyển lỗ trên PL 03-2A/TNDN. Theo Điều 9 – xác định lỗ và chuyển lỗ tại thông tư 123/2012/TT-BTC ngày […]

CHI TIẾT