Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp

Trình tự điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm thực hiện như thế nào?

-Hàng quý kế toán làm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu 01A/TNDN xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp.

+Chi phí thuế TNDN tạm tính

Nợ TK 821

 Có TK 3334

+Khi đi nộp thuế TNDN

Nợ TK 3334

 Có TK 111

-Cuối năm kế toán cân đối chi phí, xác định được lợi nhuận trước thuế TNDN, chuyển lỗ từ các năm trước sang, xác định số thuế TNDN được miễn giảm theo thông tư 140/2012 ngày 21/08/2012.

Cuối cùng tính ra số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cả năm.

+Nếu số thuế TNDN xác định lại cuối năm nhỏ hơn số thuế TNDN của bốn quý cộng lại thì ta xác định số thuế chênh lệch giảm bằng định khoản

Nợ TK 3334 :Số thuế TNDN chênh lệch giảm

  Có TK 821 :Chi phí thuế TNDN

Trong trường hợp này dư nợ trên tài khoản 3334: thuế TNDN nộp thừa

+Nếu số thuế TNDN xác định lại cuối năm lớn  hơn số thuế TNDN của bốn quý cộng lại thì ta xác định số thuế chênh lệch tăng bằng định khoản

Nợ TK 821: chi phí thuế TNDN

 Có TK 3334:số thuế TNDN chênh lệch tăng thêm

Trong trường hợp này dư Có trên tài khoản 3334:Số thuế TNDN còn phải nộp thêm

 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho