Kế toán tài chính

Th7
24

Các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán

Hệ thống pháp luật nước ta hiện nay được chia thành các ngành luật chủ yếu sau đây. 1. Hiến pháp. Là pháp luật cơ bản, đạo luật gốc gồm các quy phạm pháp luật cơ bản về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền và nghĩa vụ công dân, tổ […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th7
24

Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện

     Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2013, được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam công bố. Luật kế toán là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh mọi hoạt động của kế toán trong mọi thành phần kinh tế và mọi lĩnh vực hoạt động, là cầu nối quan trọng […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài chính
CHI TIẾT