Các yêu cầu về chứng từ thanh toán trong đơn vị HCSN có thu

* Trường hợp ngân hàng, kho bạc trả lại do sai sót (đơn vị hưởng, số tài khoản đơn vị hưởng,…), sẽ phải thực hiện phục hồi và qui trình lặp lại như từ đầu.

* Một số trường hợp áp dụng cho cả kinh phí NCKH (nguồn NSNN)

chứng từ thanh toán

I. Thanh toán mua bán chi thường xuyên

STTCÁC YÊU CẦU VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN
Chi thường xuyên áp dụng cho khối phòng ban, các dự án (mức chi áp dụng theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của Đơn vị ban hành, trừ một số trường hợp phát sinh thì Kế toán trưởng và BGĐ sẽ quyết định)
A

Đối với chứng từ có giá trị dưới 5 triệu đồng (hóa đơn)

1 –  Tờ trình BGĐ phê duyệt (hoặc QĐ phê duyệt của Bộ)

–  Dự toán được BGĐ + Ban TCKT kí duyệt (nếu không phải kinh phí giao khoán)

2–  Báo giá (tối thiểu 01 báo giá)
3Hóa đơn mua hàng bắt buộc phải ghi mã số thuế của Đơn vị (MST:0101619572), ngày ghi trên hóa đơn bắt buộc phải xảy ra trước hoặc cùng ngày diễn ra sự kiện, chữ viết trên ngày hóa đơn phải giống chữ viết dưới phần nội dung, nếu khác màu mực hoặc khác số (đậm hơn hoặc nhạt hơn) Kế toán thanh toán có quyền từ chối không nhận chứng từ đó); trong nội dung hóa đơn phải ghi rõ mặt hàng được mua, trường hợp nhiều mặt hàng thì phải ghi rõ cung cấp mặt hàng gì theo bảng kê chứng từ ngày…tháng…năm…
4Biên bản giao nhận hàng hóa (theo mẫu của Ban TCKT)
5Biên bản giao nhận dụng cụ nếu phải theo dõi quá trình sử dụng
6Riêng hợp đồng thuê xe phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng

B

Đối với chứng từ có giá trị từ 5 triệu đến dưới 20 triệu đồng

1 –  Tờ trình BGĐ phê duyệt (hoặc QĐ phê duyệt của Bộ)

–  Dự toán được BGĐ + Ban TCKT kí duyệt (nếu không phải kinh phí giao khoán)

2Hợp đồng mua bán (01 bộ)
3
Hóa đơn mua hàng bắt buộc phải ghi mã số thuế của Đơn vị (MST:0101619572),

Ngày ghi trên hóa đơn bắt buộc phải xảy ra trước hoặc cùng ngày diễn ra sự kiện, chữ viết trên ngày hóa đơn phải giống chữ viết dưới phần nội dung, nếu khác màu mực hoặc khác số (đậm hơn hoặc nhạt hơn) Kế toán thanh toán có quyền từ chối không nhận chứng từ đó); trong nội dung hóa đơn phải ghi rõ mặt hàng được mua, trường hợp nhiều mặt hàng thì phải ghi rõ cung cấp mặt hàng gì theo hợp đồng số…ngày…tháng…năm.

4Biên bản giao nhận hàng hóa (theo mẫu của Ban TCKT)
5Biên bản giao nhận dụng cụ nếu phải theo dõi quá trình sử dụng
6Biên bản thanh lý hợp đồng (01 bộ)

C

Đối với chứng từ có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu đồng

1 –  Tờ trình BGĐ phê duyệt (hoặc QĐ phê duyệt của Bộ)

–  Dự toán được BGĐ + Ban TCKT kí duyệt (nếu không phải kinh phí giao khoán)

2Báo giá (03 báo giá)
3Biên bản họp hội đồng lựa chọn đơn vị cung cấp.
4Quyết định phê duyệt dự toán (02 bản gốc)
5Quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp (chỉ định) (02 bản gốc)
6Hợp đồng mua bán (02 bộ), nếu bên bán là dấu vuông thì 01 bộ có dấu vuông, bộ còn lại chỉ ký và ghi rõ họ tên không đóng dấu bên bán
7
Hóa đơn mua hàng bắt buộc phải ghi mã số thuế của Đơn vị (MST:0101619572).

Ngày ghi trên hóa đơn bắt buộc phải xảy ra trước hoặc cùng ngày diễn ra sự kiện, chữ viết trên ngày hóa đơn phải giống chữ viết dưới phần nội dung, nếu khác màu mực hoặc khác số (đậm hơn hoặc nhạt hơn) Kế toán thanh toán có quyền từ chối không nhận chứng từ đó); trong nội dung hóa đơn phải ghi rõ mặt hàng được mua, trường hợp nhiều mặt hàng thì phải ghi rõ cung cấp mặt hàng gì theo hợp đồng số…ngày…tháng…năm.

8Biên bản giao nhận hàng hóa (theo mẫu của Ban TCKT)
9Biên bản giao nhận dụng cụ, tài sản (nếu có) và phải nhập kho để theo dõi
10Bảo lãnh, bảo hành yêu cầu nộp tiền mặt tại Ban TCKT (nếu có)
11Biên bản thanh lý hợp đồng (02 bộ), nếu bên bán là dấu vuông thì 01 bộ có dấu vuông, bộ còn lại chỉ ký và ghi rõ họ tên không đóng dấu bên bán

D

Đối với chứng từ có giá trị từ 100 triệu đến dưới 200 triệu

1 –  Tờ trình BGĐ phê duyệt (hoặc QĐ phê duyệt của Bộ)

–  Dự toán được BGĐ + Ban TCKT kí duyệt (nếu không phải kinh phí giao khoán)

2Bản yêu cầu báo giá
3Báo giá (03 báo giá)
4Biên bản họp hội đồng lựa chọn đơn vị cung cấp.
5Quyết định phê duyệt dự toán (02 bản gốc)
6Quyết định phê kế hoạch (02 bản gốc)
7Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (02 bản gốc)
8Hợp đồng mua bán (02 bộ), nếu bên bán là dấu vuông thì 01 bộ có dấu vuông, bộ còn lại chỉ ký và ghi rõ họ tên không đóng dấu bên bán; Sau khi kí hợp đồng yêu cầu các đơn vị phải nộp ngay (sau 05 ngày) hợp đồng đến Ban TCKT để làm Cam kết chi với Kho bạc Nhà nước  (nếu chi tiền Ngân sách), nếu quá 05 ngày Ban TCKT có quyền ko nhận hợp đồng đó vì quá thời hạn để nộp cho Kho Bạc.
9
Hóa đơn mua hàng bắt buộc phải ghi mã số thuế của Đơn vị (MST:0101619572).

Ngày ghi trên hóa đơn bắt buộc phải xảy ra trước hoặc cùng ngày diễn ra sự kiện, chữ viết trên ngày hóa đơn phải giống chữ viết dưới phần nội dung, nếu khác màu mực hoặc khác số (đậm hơn hoặc nhạt hơn) Kế toán thanh toán có quyền từ chối không nhận chứng từ đó); trong nội dung hóa đơn phải ghi rõ mặt hàng được mua, trường hợp nhiều mặt hàng thì phải ghi rõ cung cấp mặt hàng gì theo hợp đồng số…ngày…tháng…năm.

10Biên bản giao nhận hàng hóa (theo mẫu của Ban TCKT)
11Biên bản giao nhận dụng cụ, tài sản (nếu có) và phải nhập kho để theo dõi
12Bảo lãnh, bảo hành (nếu có)
13Biên bản thanh lý hợp đồng (02 bộ), nếu bên bán là dấu vuông thì 01 bộ có dấu vuông, bộ còn lại chỉ ký và ghi rõ họ tên không đóng dấu bên bán

E

Đối với chứng từ có giá trị từ 200 triệu trở lên

1 –  Tờ trình BGĐ phê duyệt (hoặc QĐ phê duyệt của Bộ)

–  Dự toán được BGĐ + Ban TCKT kí duyệt (nếu không phải kinh phí giao khoán)

2Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
3Đăng nội dung cần mua trên báo Đấu thầu
4Tối thiểu có 03 hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất
5Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất
6Quyết định phê duyệt dự toán (02 bản gốc)
7Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (02 bản gốc)
8Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (02 bản gốc)
9Biên bản thương thảo hợp đồng (02 bộ) (nếu có);

Hợp đồng: yêu cầu nộp hợp đồng tối đa sau 5 ngày làm việc để làm cam kết chi

10
Hóa đơn mua hàng bắt buộc phải ghi mã số thuế của Đơn vị (MST:0101619572),

Ngày ghi trên hóa đơn bắt buộc phải xảy ra trước hoặc cùng ngày diễn ra sự kiện, chữ viết trên ngày hóa đơn phải giống chữ viết dưới phần nội dung, nếu khác màu mực hoặc khác số (đậm hơn hoặc nhạt hơn) Kế toán thanh toán có quyền từ chối không nhận chứng từ đó); trong nội dung hóa đơn phải ghi rõ mặt hàng được mua, trường hợp nhiều mặt hàng thì phải ghi rõ cung cấp mặt hàng gì theo hợp đồng số…ngày…tháng…năm.

11Biên bản giao nhận hàng hóa (theo mẫu của Ban TCKT)
12Biên bản giao nhận dụng cụ, tài sản (nếu có) và phải nhập kho để theo dõi
13Bảo lãnh, bảo hành yêu cầu nộp tiền mặt tại Ban TCKT (nếu có)
14Biên bản thanh lý hợp đồng (02 bộ), nếu bên bán là dấu vuông thì 01 bộ có dấu vuông, bộ còn lại chỉ ký và ghi rõ họ tên không đóng dấu bên bán
15Biên bản thanh lý hợp đồng (02 bộ), nếu bên bán là dấu vuông thì 01 bộ có dấu vuông, bộ còn lại chỉ ký và ghi rõ họ tên không đóng dấu bên bán

 

 

chứng từ thanh toán

Trên đây là toàn bộ các nội dung về yêu cầu chứng từ thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, áp dụng theo thông tư 107 mới nhất , các điểm mới của thông tư 107. Đối với các bạn chưa hiểu sâu về đơn vị HCSN mà mình đang làm.

Các bạn tham khảo khóa học kế toán HCSN có thu hoặc liên hệ với trung tâm để được tư vấn hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về các khoá học kế toán. Youtube của Việt Hưng

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan văn mảnh
Phan văn mảnh

Nó nằm ở chỗ nào trong thông tư ạ

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...