Thẻ: Luật kế toán

Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2013, được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam công bố. Luật kế toán là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh mọi hoạt động của kế toán trong mọi thành phần kinh tế và mọi lĩnh vực hoạt động, là cầu nối quan trọng giữa kế …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959