Luật doanh nghiệp

Th7
24

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Một số thông tin, khái niệm liên quan đến quyền hạn và nghĩa vụ của công ty tnhh một thành viên theo luật doanh nghiệp được ban hành số 60/2005/QH11 như sau. I. Khái niệm. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Luật doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Dưới đây là một trong số quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp.  I. Quyền của cổ đông phổ thông 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây: a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Luật doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Công ty hợp danh là gì

I. Công ty hợp danh 1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: a) Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Luật doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì

1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì Là doanh nghiệp trong đó có số lượng thành viên từ hai người trở lên, trong đó thành viên chịu các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Luật doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Doanh nghiệp nhà nước là gì

1. Doanh nghiệp nhà nước là gì Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước thành lập hay hợp tác dưới dạng cổ phần được sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, số cổ phần hay vốn góp. Nhà nước có vai trò  chi phối tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Luật doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
17

Quy định về góp vốn trong công ty cổ phần, công ty TNHH

Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh được thành lập do các cổ đông góp vốn với nhau để thành lập và hoạt động trong những lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần khác nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Luật doanh nghiệp
CHI TIẾT
Trang 2 của 212