Thẻ: thuyết minh báo cáo tài chính

Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

Hướng dẫn cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần trong Bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên không như Bảng cân đối kế toán, BCKQKD. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được làm trên hỗ trợ kê khai thuế. Thì …

Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Các doanh nghiệp lớn thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200 sẽ lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán là năm và giữa niên độ. Trong đó, báo cáo tài chính giữa niên độ là không bắt buộc và bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc là một …

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

Mẫu các loại báo cáo tài chính đều được ban hành theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài chính. Dưới đây  là mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48 do Bộ Tài chính ban hành năm 2006 và đang được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. …