Thẻ: Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính để thay thế cho Quyết định 15 được cụ thể hóa trên Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.  Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm: Bảng cân đối kế …