Các khoản chi tài trợ được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

Các khoản tài trợ của doanh nghiệp cho giáo dục; y tế; khắc phục hậu quả thiên tai; nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà tình nghĩa… ngày càng được chú trọng và khuyến khích. Song song với việc ngày càng nhiều các doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động này; thì việc làm sao để các khoản chi phí này được tính như một khoản chi phí hợp lý của doanh nghiệp? Hồ sơ chứng minh cho các khoản chi phí này như thế nào? Sau đây Lamketoan.vn cùng các bạn nghiên cứu kỹ hơn các khoản tài trợ này.

cac-khoan-chi-tai-tro-duoc-tinh-vao-chi-phi-hop-ly-khi-quyet-toan-thue-tndn

1. Chi tài trợ cho giáo dục

Chi tài trợ cho giáo dục (Bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp); đúng đối tượng quy định và có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo tiết 2.22 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định:

Đối tượng tài trợ

 • Các trường học công lập; dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn; mua cổ phần trong các trường học;
 • Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học;
 • Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường;
 • Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục; (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan; tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật);
 • Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học;
 • Tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục bao gồm:

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC);
 • Kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)

Các bạn có thể tải mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) tại đây

2. Chi tài trợ cho y tế

Chi tài trợ cho y tế đúng đối tượng quy định; và có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo tiết 2.23 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định:

Đối tượng

 • Các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn; mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó
 • Thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh;
 • Các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế;
 • Chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan; tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ; đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ); theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
 • Kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật); hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Các bạn có thể tải mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) tại đây

3. Chi tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai

Chi tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai đúng đối tượng quy định; và có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo tiết 2.24 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định:

Đối tượng

 • Tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập; và hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan; tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ; đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ); là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC)
 • Kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Các bạn có thể tải mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC tại đây

4. Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo, chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà đại đoàn kết

Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo; chi tài trợ làm nhà tình nghĩa; làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật; và có hồ sơ xác định khoản tài trợ này theo tiết 2.25 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định:

Đối tượng

 • Tài trợ làm nhà cho người nghèo thì đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà cho hộ nghèo; bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan; tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật;
 • Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa;
 • Làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật

Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà cho người nghèo, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ; người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC)
 • Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo);
 • Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Xem thêm: Quy định chi phí tài trợ làm nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết khi quyết toán thuế TNDN

Các bạn có thể tải mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC tại đây

5. Chi tài trợ khác

Chi tài trợ nghiên cứu khoa học theo đúng quy định; chi tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo tiết 2.26 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định:

Đối tượng

 • Chi tài trợ nghiên cứu khoa học theo đúng quy định;
 • Chi tài trợ cho các đối tượng chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước là chương trình được Chính phủ quy định thực hiện ở các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả khoản tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Hồ sơ xác định khoản tài trợ

 • Hồ sơ xác định khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật
 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 07/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC);
 • Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).
 • Các quy định về nghiên cứu khoa học và thủ tục, hồ sơ tài trợ cho nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan.

Các bạn có thể tải mẫu số 07/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC tại đây

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trần Thu Hiền
Trần Thu Hiền

công ty mình ủng hộ cho sở văn hóa tỉnh 10 tr tổ chức lễ hội.vậy khoản chi phí đó đc là khoản chi hợp lý trừ thuế tndn k ạ. Khoản chi đó đc sở lập phiếu thu và đóng dấu cheo của sở ạ

0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939