Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Th12
05

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Tờ khai quyết toán  thuế thu nhập doanh nghiệp năm được lập với mục đích lập là để xác định lại số thuế TNDN cuối năm phải nộp so với các quý trong năm đã tạm tinh và nộp lớn hơn, hay bé hơn để từ đó thực hiện bút toán điều chỉnh lại. Để […]

BởiThị Hằng Cao | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT