luật thuế TT26/2015/TT-BTC

Th7
17

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Không giống như việc hoàn lại thuế GTGT. Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ thì các chi phí đầu vào của doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thuế TT26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Lamketoan.vn lưu […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT