Thẻ: Hàng tồn kho

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Bài viết dưới đây Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết cách trích lập và sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được căn cứ theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.  1. Khái niệm Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi …

Hạch toán sau khi kiểm kê hàng tồn kho

Định kỳ hoặc bất thường doanh nghiệp tiến hành kiểm kê nguyên vật liệu/công cụ dụng cụ để phát hiện chênh lệch giữa số liệu sổ sách và số liệu thực tế. Khi tiến hành kiểm kê doanh nghiệp phải thành lập ban kiểm kê, ban này sẽ tiến hành kiểm kê thực tế và …