Tag Archives: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1. Khái niệm Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doan phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm …