Thẻ: đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Đánh giá SPDD theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

Ngoài phương pháp đánh giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, theo chi phí định mức, còn có một phương pháp cũng khá phổ biến là đánh giá SPDD  theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 1. Điều kiện áp dụng phương pháp đánh giá SPDD theo khối lượng sản …

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu TT

Sau khi tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ để tính giá thành sản phẩm, kế toán cần tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ kế toán hoặc cuối mỗi chu kỳ sản xuất sản phẩm. 1. Khái niệm sản phẩm dở dang cuối kỳ: – Sản phẩm dở …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959