Quyết toán thuế tncn năm 2018 cho thu nhập năm 2017

Quyết toán thuế tncn năm 2018 cho thu nhập năm 2017

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế. (Nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay). Và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Trong quá trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) các bạn kế toán thường phát sinh rất nhiều vướng mắc.

Tham khảo: Khấu trừ thuế tncn đối với lao động thử việc, thời vụ

Quyết toán thuế tncn năm 2018 cho thu nhập năm 2017

Nên hôm nay kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn Cách làm quyết toán thuế tncn đầu năm 2018 cho phần thu nhập đã chi trả / đã nhận vào năm 2017

1. Văn bản pháp quy hiện hành về quyết toán thuế tncn

– Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

– Thông tư 92/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế TNCN, gồm:

– Chính sách thuế TNCN, công tác chỉ đạo địa phương, công tác tuyên truyền, hỗ trợ kê khai điện tử;

– Căn cứ pháp lý thực hiện quyết toán thuế TNCN 2017;

– Chính sách Quyết toán thuế TNCN năm 2017;

– Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017;

– Hình thức Quyết toán thuế TNCN năm 2017;

– Giảm trừ gia cảnh năm 2017.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2017.

2. Đối tượng quyết toán thuế TNCN

Đối tượngNghĩa vụ
Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập
(Doanh nghiệp)
Quyết toán cho phần thu nhập mà doanh nghiệp đã chi trả trong năm
Cá nhân có thu nhập
(Người lao động)
Quyết toán cho phần thu nhập mà mình đã được nhận trong năm
Mối liên hệ giữa người lao động và doanh nghiệpCá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay cho mình nếu đủ điều kiện được ủy quyền theo quy định

2.1. Đối với doanh nghiệp

Tại khoản 1, điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 hướng dẫn:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN. Không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập. Thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

2.2. Đối với người lao động

Theo hướng dẫn tại khoản 3, điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn:

2.2.1. Trường hợp quyết toán thuế TNCN:

+ Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai QTT. Nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp.
+ Cá nhân có thể thực hiện Quyết toán bằng 1 trong 2 cách sau:

C1: Tự làm trực tiếp với CQT
C2: Ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay nếu đủ điều kiện

2.2.2. Trường hợp không bắt buộc cá nhân phải quyết toán thuế TNCN

+ Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị. Mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng. Đã được TCTTN nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%. Nếu không có yêu cầu thì không QTT đối với phần thu nhập này.

3. Về việc ủy quyền quyết toán thuế

3.1. Ủy quyền quyết toán thuế

Đầu năm 2018, khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế tncn cho phần thu nhập đã chi trả trong năm 2017. Mà có nhân viên muốn ủy quyền quyết toán thuế TNCN thay. Thì doanh nghiệp hướng dẫn cá nhân có đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN đó làm Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Dưới đây, công ty kế toán Việt Hưng xin được cung cấp mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN sử dụng cho năm 2018:

Chú ý:

Đây là giấy ủy quyền quyết toán do người lao động lập, doanh nghiệp không phải ký đóng dấu lên giấy ủy quyền, doanh nghiệp lưu trữ giấy ủy quyền tại công ty và xuất trình khi cơ quan thuế có yêu cầu.

Ví dụ:

Năm 2017, Anh A có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động dài hạn tại Công ty Kế Toán Việt Hưng, đồng thời có thu nhập vãng lai tại công ty B là 50 triệu đồng đã bị cty B khấu trừ thuế TNCN 10%. Như vậy, thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm 2017 của anh A nhỏ hơn 10 triệu đồng (50 triệu đồng : 12 tháng = 4,2 triệu đồng/tháng), nếu anh A thuộc diện phải quyết toán thuế và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì anh A ủy quyền quyết toán thuế năm 2017 cho Công ty Kế Toán Việt Hưng. Công ty Kế toán Việt Hưng chỉ quyết toán thuế thay anh A đối với phần thu nhập do Công ty Kế Toán Việt Hưng trả.

Qua ví dụ trên

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho Tổ chức trả thu nhập QTT thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền QTT

-Trường hợp TCTTN thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi), người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền QTT cho tổ chức mới QTT thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả (tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động).

-Trường hợp TCTTN có số lượng lớn người lao động ủy quyền QTT thì TCTTN có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

-Cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

3.2. Cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Ví dụ: Năm 2017, Chị B có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động 2 năm tại Công ty Kế Toán Việt Hưng, tháng 5/2017 chị B có thu nhập vãng lai tại Công ty A là 1 triệu đồng chưa đến mức khấu trừ thuế. Như vậy, trong năm 2017 chị A có một khoản thu nhập chưa khấu trừ thuế, nên chị A sẽ không đủ kiện để ủy quyền cho Công ty Kế Toán Việt Hưng quyết toán thay.

Từ ví dụ trên: Cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế mà  phải QTT trực tiếp với cơ quan thuế

– Trong năm, làm việc tại 1 nơi duy nhất nhưng ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

– Trong năm, làm việc từ 2 nơi trở lên sẽ không được ủy quyền nếu:

+ Những nơi đó đều ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên.

+ Hoặc 1 nơi ký từ 3 tháng trở lên, các nơi khác ký dưới 3 tháng nhưng chưa bị khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ (thu nhập dưới 2 triệu/lần) và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ (không khấu trừ hoặc đã làm cam kết thu nhập số 02/CK-TNCN)

3.3. Điều chỉnh sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế

Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, DN  đã thực hiện quyết toán thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN, chỉ cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty… đã quyết toán thuế TNCN thay cho ông/bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) …của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

4. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

4.1. Chuẩn bị

– Tập hợp danh sách người lao động đã được trả lương trong năm

– Hướng dẫn NLĐ làm gióng ủy quyền QTT

– Rà soát MST TNCN (ĐK cho NLĐ chưa có MST Theo quy định tại TT 95/2016 thì Thời hạn đăng ký MST cá nhân chậm nhất là trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 10 ngày)

– Tổng hợp thông tin giảm trừ gia cảnh:

+ BT: xem làm mấy nơi

+ NPT: kiểm tra lại mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN

Hồ sơ khai QTT TNCN năm 2016 thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm b.2.1, Khoản 2, Điều 21; Khoản 6, Khoản 7, Điều 24; Phụ Lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC:

4.2. Đối với TCTTN từ tiền lương, tiền công

– Mẫu 05/QTT-TNCN: tờ khai quyết toán thuế TNCN ban hành kèm thông tư 156/2013/TT-BTC

– Mẫu 05-1/BK-QTT- TNCN phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần

– Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần

– Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

4.3. Đối với các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công QTT trực tiếp với CQT

– Tờ khai mẫu số 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

– Bảng kê mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN : bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

TCTTN truy cập trang www.gdt.gov.vn hoặc tncnonline.com.vn để tải về một trong các phần mềm nộp hồ sơ khai thuế qua mạng iHTKK, phiên bản 3.4.0, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, phiên bản 3.4.1; phần mềm TNCN Online, phiên bản 3.3.1 để tải các Tờ khai, Phụ lục bảng kê kèm theo trên để khai QTT TNCN năm 2016. (Cập nhật khi có phiên bản mới nhất trên các ứng dụng của ngành thuế).

5. Nơi nộp hồ sơ QTT TNCN

5.1. Đối với Tổ chức trả thu nhập:

Nơi nộp hồ sơ QTT TNCN năm 2017 đối với TCTTN từ tiền lương, tiền công thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 1, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhậpNơi nộp hồ sơ
cơ sở sản xuất, kinh doanhCQT trực tiếp quản lý tổ chức.
cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnhCục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.
cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyệnChi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.
cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoàiCục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

5.2. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công QTT trực tiếp với CQT:

Nguồn thu nhậpNơi nộp hồ sơ
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuếCục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện QTT trực tiếp với CQT
Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại TCTTNCQT trực tiếp quản lý TCTTN
Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại TCTTN cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thânCQT quản lý TCTTN cuối cùng
Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại TCTTN cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thânChi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ TCTTN nàoChi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%
Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm QTT không làm việc tại TCTTN nào

Qua bài viết trên chắc hẳn các bạn kế toán  đã  nắm được phần nào cách quyết toán  thuế TNCN. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy comment dưới bài viết này nhé!

Chúc các bạn thành công.

3
BÌNH LUẬN

avatar
3 Chuỗi bình luận
0 Chủ đề trả lời
0 Người theo dõi
 
Bình luận phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
3 Tác giả bình luận
Vương Thị NHungChu ThủyLê Thị Thu Trang Tác giả nhận xét gần đây
  Theo dõi  
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều
Thông báo cho
Vương Thị NHung
Khách
Vương Thị NHung

Bạn cho mình hoi Có 1 lao động chuyển về cơ quan mình từ đầu 2016 , MST do Chi CT Hai Bà Trưng cấp,Lao động đó đang ký giảm trừ gia cảnh ạtaij đơn vị mình Người đó có thu nhập vãng lai > 2 nơi vậy khi tự T thì sẽ tại CCTnào ám ơn bạmn

Chu Thủy
Khách
Chu Thủy

Em đang làm thủ tục hoàn thuế TNCN, do làm việc tại 2 nơi, cty cũ em thử việc 2 tháng (lương 4.5tr) có khấu trừ 10% thuế, công ty mới em không đóng thuế. Em đã xin được chứng từ khấu trừ thuế và xác nhận lương. Các anh chị có thể hướng dẫn giúp em những giấy tờ cần thiết nào khác và thủ tục hoàn thuế cần làm gì với ạ. Em cảm ơn

Lê Thị Thu Trang
Khách
Lê Thị Thu Trang

vui lòng cho mình hỏi
Bạn (đổi tên)
mình đang làm QT TNCN cho người lao động
Bạn (đổi tên)
mình mới làm lần đầu nên có 1 số vướng mắc sau:
Bạn (đổi tên)
1. mẫu giấy ủy quyền QTT TNCN của năm 2018 là mẫu 02/UQ-QT-TNCN, vậy nghĩa là mẫu 04-2/TNCN không dùng được nữa phải không?
Bạn (đổi tên)
vì mình đã cho NLĐ kí mẫu cũ rồi
Bạn (đổi tên)
vậy có thể sử dụng mẫu cũ được không? hay bắt buộc phải dùng mẫu mới?
Bạn (đổi tên)
2. Trên Nội dung của giấy ủy quyền, có câu: “có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn”. Đôi khi người lao động không để ý nên cũng không xác định được TNCN của mình ở đơn vị cũ ntn
Bạn (đổi tên)
thì liệu để như vậy có được không?