Kế toán nguồn dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản

Kế toán nguồn dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản

1- Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (0092).

2- Khi đơn vị rút dự toán ra sử dụng cho các hoạt động đầu tư XDCB (rút dự toán chi đầu tư XDCB để trả tiền cho bên nhận thầu; chi phí quản lý và chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB; nâng cấp, sửa chữa TSCĐ,…), ghi:

1. a) Trường hợp rút tạm ứng, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (00921).

Khi làm thủ tục thanh toán tạm ứng, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (00921) (ghi âm).

Đồng thời, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (00922) (ghi dương).

1. b) Trường hợp rút thực chi, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (00922).

3- Trường hợp đơn vị bị hủy dự toán, ghi:

Nợ TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (0092) (ghi âm).

4- Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán:

– Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:

Nợ TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (0092) (ghi âm).

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (0091) (ghi dương).

– Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm nay sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (00921, 00922) (ghi âm).

Đồng thời, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (00911, 00912) (ghi dương).

5- Trường hợp nộp khôi phục dự toán hoặc nộp trả từ khoản đã rút thực chi, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (00912, 00922) (ghi âm).

6- Trường hợp nộp trả các khoản tạm ứng cho NSNN, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (00911, 00921) (ghi âm).

7- Khi báo cáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, ghi:

Nợ TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (0091) (ghi âm).

Đồng thời, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (0091) (ghi âm).

8- Trường hợp đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ứng trước chi đầu tư XDCB:

1. a) Khi được giao dự toán ứng trước, ghi:

Nợ TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (0093).

1. b) Đơn vị rút dự toán ứng trước ra sử dụng, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (00931, 00932).

1. c) Khi được giao dự toán chính thức:

– Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm sau sang TK năm nay, ghi:

Nợ TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (0093) (ghi âm).

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (0092) (ghi dương).

– Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm sau sang TK năm nay để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (00931, 00932) (ghi âm).

Đồng thời, ghi:

Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (00921, 00922) (ghi dương).

Xem thêm: Phương pháp hạch toán nguồn dự toán chi hoạt động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.