Phần mềm kế toán Misa Mimoza 2017

Phần mềm kế toán Misa Mimoza 2017

  • Phiên bản
  • 108 Tải về
  • 0.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 27/06/2017 Ngày tạo
  • 22/09/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

MISA Mimosa.NET 2017 R18 cập nhật ngày 20/9/2018 Dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp.

Là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp. Phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.

1. Nghiệp vụ kho bạc

Nhận dự toán ngân sách theo từng Nguồn – Chương – Loại khoản, từng chương trình mục tiêu, dự án.

Rút dự toán ngân sách theo nhiều hình thức: Tiền mặt, Tiền gửi, Chuyển khoản.

Tự động lập bảng kê chứng từ thanh toán và giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kho bạc

Đáp ứng tốt các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi theo thông tư 40/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Theo dõi số chi chưa được duyệt năm trước và thanh toán trong năm nay.

Tự động lập bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí và tình hình tạm ứng ngân sách với kho bạc.

Đáp ứng đầy đủ mẫu biểu giao dịch với kho bạc theo Quyết định 759/QĐ-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC

Cập nhật thông tư 61/2014TT-BTC để cập nhật 3 mẫu: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT , mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, và mẫu số 05-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.

2. Nghiệp vụ tiền mặt

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền mặt của đơn vị.

Hỗ trợ in Phiếu thu, Phiếu chi loại 1 dòng chứng từ hoặc nhiều dòng chứng từ, theo khổ giấy (A4, A5), theo loại giấy (cuộn, thông thường).

Xem nhanh số dư tài khoản tiền mặt khi đang lập Phiếu thu/Phiếu chi.

Theo dõi tiền mặt theo từng loại quỹ khác nhau.

Cảnh báo chi quá số tồn giúp kế toán kiểm soát việc xuất quỹ âm.

Xem ngay Sổ quỹ tiền mặt/ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt sau mỗi giao dịch.

3. Nghiệp vụ tiền gửi

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thu, chi, chuyển tiền nội bộ tiền gửi của đơn vị.

Theo dõi tiền gửi theo từng loại quỹ tại từng tài khoản ngân hàng, Kho bạc.

Đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi với sổ phụ của ngân hàng để phát hiện chênh lệch.

Theo dõi chặt chẽ tiền đang chuyển.

In Ủy nhiệm chi, Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết tiền gửi,...

4. Nghiệp vụ tài sản cố định

Theo dõi TSCĐ theo loại, bộ phận sử dụng, nguồn hình thành và TSCĐ thanh toán qua nhiều năm.

Đáp ứng nghiệp vụ mua sắm tài sản bằng hình thức tự mua sắm hoặc nhận tài sản bằng hiện vật.

Tự động tính toán và lấy số liệu Nguyên giá, Giá trị còn lại, Hao mòn lũy kế của tài sản khi lập chứng từ ghi giảm tài sản.

Hỗ trợ đánh giá lại tài sản khi nâng cấp, sửa chữa lớn tài sản

Đáp ứng nghiệp vụ : điều chuyển, thanh lý, kiểm kê TSCĐ.

Tự động tính hao mòn, khấu hao TSCĐ theo tháng, quý.

Cung cấp đầy đủ Sổ tài sản, Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản…

5. Nghiệp vụ Công cụ dụng cụ

Theo dõi chi tiết CCDC đến từng bộ phận sử dụng, loại CCDC.

Đáp ứng tốt nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển CCDC từ bộ phận này sang bộ phận khác.

Xem ngay Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng, Báo cáo tình hình tăng giảm CCDC.

6. Nghiệp vụ tiền lương

Tự động tính lương theo hệ số, ngạch bậc, các khoản phụ cấp, lương truy lĩnh, thu nhập khác và các khoản trích nộp theo lương cho từng cán bộ.

Hỗ trợ tạm tính và quyết toán thuế TNCN.

Tự động hạch toán chi phí lương theo nhiều nguồn, mục lục ngân sách.

Lập các chứng từ thanh toán lương và các khoản trích nộp theo lương theo nhiều hình thức: chuyển khoản, tiền mặt.

Thiết kế bảng lương theo đặc thù đơn vị. Sao chép được bảng lương đơn vị này sang đơn vị khác, tháng trước sang tháng sau.

Nhập khẩu bảng lương hoặc 1 khoản lương từ excel vào bảng lương trên phần mềm.

7. Nghiệp vụ Vật tư, hàng hóa

Quản lý nhập, xuất, tồn theo từng kho và tổng hợp tất cả các kho.

Đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho: Nhập trước xuất trước, Bình quân gia quyền, Thực tế đích danh.

Giải quyết tốt các vấn đề điều chuyển kho nội bộ, điều chỉnh kho.

Đặc biệt, cho phép quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vật tư, thiết bị theo từng chương trình mục tiêu, dự án.

In Báo cáo tồn kho: Quản lý nhập xuất tồn theo từng kho, tổng hợp tất cả các kho,...

8. Nghiệp vụ mua hàng

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trả tiền ngay, mua hàng chưa thanh toán, thanh toán các khoản nợ chưa trả cho nhà cung cấp.

Đặc biệt, tự động tính thuế GTGT cho từng hóa đơn mua hàng.

Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình mua hàng theo mặt hàng, mua hàng theo nhà cung cấp, công nợ phải trả,...

9. Nghiệp vụ bán hàng

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ bán hàng: Bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, thu nợ của khách hàng.

Đặc biệt, tuân thủ Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Đơn vị có thể in hóa đơn (tự in hoặc đặt in) trực tiếp từ phần mềm.

Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình bán hàng theo mặt hàng, bán hàng theo khách hàng, công nợ phải thu, bảng kê bán hàng,...

10. Công nợ

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo từng nguồn, hóa đơn, đối tượng.

Theo dõi chặt chẽ tình hình tạm ứng của cán bộ trong đơn vị.

Nghiệp vụ Thuế

Tự động lập các Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và Tờ khai thuế GTGT để kê khai thuế GTGT.

Tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT được khấu trừ với Thuế GTGT đầu ra.

Hạch toán bút toán cho các chứng từ nộp thuế.

Đặc biệt, Xuất khẩu Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để nhập khẩu vào hệ thống HTKK của Tổng cục thuế.

11. Nghiệp vụ tổng hợp

Lập được các chứng từ nghiệp vụ khác, Chứng từ ghi sổ, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm.

Tự động kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ.

Thực hiện việc khóa sổ kế toán cuối kỳ để số liệu, báo cáo không bị thay đổi, chênh lệch.

12. Báo cáo

Đáp ứng đầy đủ 7 báo cáo tài chính theo quy định

Cho phép in các báo cáo sự nghiệp: B03-H Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh,...

Đầy đủ các Sổ sách kế toán theo các hình thức: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái.

Hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê về kinh phí theo từng nguồn, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi, công nợ khách hàng, nhân viên,...giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt số liệu.

Bất cứ lúc nào kế toán cũng dễ dàng nắm tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, công nợ phải thu, phải trả,...

Linh hoạt đáp ứng biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo theo nhu cầu đơn vị, có thể kết xuất báo cáo ra Excel, Word, PDF, HTML, ảnh,...


FileAction
Tải về phiên bản R18Tải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho