xử lý hóa đơn mua vào

Th9
08

Xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động

Việc kê khai, nộp các loại tờ khai – báo cáo các loại thuế hàng kỳ là nhiệm vụ quan trọng chủ yếu của các kế toán thuế cho mỗi doanh nghiệp. Nếu được qua đào tạo thì công việc này không hề khó. Tuy nhiên, trên thực tế lại có những tình huống về thuế, […]

BởiThị Hằng Cao | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT