Thẻ: Kế toán doanh cho nhà quản lý

Khoá học kế toán cho chủ doanh nghiệp

khoa hoc thuc hanh ke toan danh cho giam doc

+ Chỉ tiêu doanh thu trên báo cáo tài chính trong đó phân biệt được doanh thu từ bán hàng hoá, doanh thu từ bán thành phẩm hay doanh thu từ các dịch vụ khác. Để hiểu rõ hơn thì các giám đốc có thể học thêm khóa học thực hành phân tích báo cáo …