giám đốc

Th7
19

Kế toán dành cho giám đốc

NỘI DUNG KHÓA HỌC + Chỉ tiêu doanh thu trên báo cáo tài chính trong đó phân biệt được doanh thu từ bán hàng hoá, doanh thu từ bán thành phẩm hay doanh thu từ các dịch vụ khác. Để hiểu rõ hơn thì các giám đốc có thể học thêm khóa học thực hành [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Kế toán quản trị
CHI TIẾT