Thẻ: hợp đồng giao khoán

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện. Làm căn cứ để 2 bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng. 1 Phương pháp và trách nhiệm ghi Biên bản thanh lý …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959