hóa đơn trực tiếp

Th9
12

Đối tượng sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường

Hóa đơn là một loại chứng từ do người bán hàng hóa, thành phẩm, cung ứng dịch vụ,…lập để ghi nhận các thông tin về việc bán hàng, cung cấp dịch vụ. Có các loại hóa đơn tài chính hiện hành như: hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn GTGT), hóa đơn bán hàng […]

BởiThị Hằng Cao | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT