hóa đơn thông thường

Th9
12

Đối tượng sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường

Các đối tượng sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường Hóa đơn là một loại chứng từ do người bán hàng hóa, thành phẩm, cung ứng dịch vụ,…Lập để ghi nhận các thông tin về việc bán hàng, cung cấp dịch vụ. Có các loại hóa đơn tài chính hiện hành như: – Hóa […]

BởiThị Hằng Cao | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT