Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc đối với công nhân viên chức

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc được cập nhật mới nhất theo quy định của luật lao động số 10/2012/QH13 năm 2013. Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân viên chức.

>>  Mẫu hợp đồng thuê nhà dưới 100 triệu năm mới nhất

quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc

Khi quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc trước thời hạn thì công ty phải ban hành quyết định căn cứ theo hợp đồng lao động đó là ngắn hạn, dài hạn hay thời vụ.

Thời hạn báo trước đối với hợp đồng làm việc

  • Hợp đồng làm việc thì trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vì bị buộc thôi việc, các trường hợp còn lại, đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết ít nhất 45 ngày với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn
  • Hoặc 30 ngày với hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

1. Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc đối với CNVC

Bộ, ngành, địa phương……

Đơn vị: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………/TB-……. ……….., ngày … tháng … năm ……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hợp đồng làm việc

Kính gửi:…………………………………………………………………………………

Căn cứ Luật viên chức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng  11 năm 2010;

Căn cứ Hợp đồng làm việc …………… số…………… được ký kết vào ngày …/…/… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa ………………với ông/bà …………………,

………………………… xin thông báo hợp đồng làm việc của ông/bà ………………………… sẽ hết hiệu lực kể từ ngày …/…/…

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị ông/bà ………….. thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp. Trưởng các đơn vị có liên quan bố trí người nhận bàn giao các công việc mà ông/bà ……………………. đang đảm nhiệm trước ngày …/…/… ./.

Nơi nhận:

–    Ông/bà: …………….(thực hiện);

–    Phòng ……………(thực hiện);

–    Lưu: VT.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

(Ký và đóng dấu) 

2. Các lưu ý khi soạn thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc

Lý do để chấm dứt hợp đồng của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng lao động chỉ trong những nội dung được liệt kê như sau:

  • Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
  • Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định.
  • Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.
  • Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn.
  • Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bài viết trên mang đến những thông tin về việc chấm dứt hợp đồng, thời hạn báo trước, lý do soạn thảo hợp đồng. Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc được cập nhật mới nhất. Hy vọng trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939