Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ

Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ

Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ
Bài tập 7 – Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ

Tham khảo:

Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Các khóa học tại Kế toán Việt Hưng

Cho một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH Bình Minh năm 2016 như sau: ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu

Đầu nămCuối năm
-Tài sản ngắn hạn35.80038.200
-Nợ ngắn hạn12.80014.800
-Nợ dài hạn4.0008.000
-Vốn chủ sở hữu35.80032.000
-Tổng nguồn vốn52.60054.800

Yêu cầu

Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ

Bài giải

Ta có bảng biểu sau: ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu

Công thức tính

Đầu năm

Cuối năm

Cuối năm so với đầu năm

Chênh lệch

%

1.Vốn hoạt động thuầnTSNH – NVTT (NNH)23.00023.4004001.74
2.Hệ số nguồn vốn thường xuyênNVTX (NDH +VCSH)

Tổng nguồn vốn

0.760.73-0.03-3.95
3.Hệ số VCSH so với Nguồn vốnVCSH

Tổng nguồn vốn

0.680.58-0.114.71

Nhận xét:

1. Vốn hoạt động thuần:

Cuối năm so với đầu năm, vốn hoạt động thuần tăng 400 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 1,74%. Như vậy vốn hoạt động thuần cuối năm so với đầu năm tăng. Ở cả 2 năm trị số vốn hoạt động thuần >0. Chứng tỏ sau khi tài trợ xong cho tài sản dìa hạn, nguồn vốn thường xuyên vẫn còn dư thừa, phần dư thừa này được dùng đểt ài trợ cho tài sản ngắn hạn.

→ Cân bằng tài chính là cân bằng tốt. Trong thời gian tới doanh nghiệp nên góp vốn liên doanh, liên kết.

2. Hệ số nguồn vốn thường xuyên:

Đầu năm, trong tổng nguồn vốn thì nguồn vốn thường xuyên chiếm 0.76 lần. Cuối năm, trong tổng nguồn vốn thì nguồn vốn thường xuyên chiếm 0.73 lần. Chứng tỏ cuối năm so với đầu năm, tổng hệ số nguồn vốn thường xuyên so với tổng nguồn vốn giảm 0.03, tương ứng 3.95%

→ Tính ổn định và cân bằng tài chính doanh nghiệp giảm

3. Hệ số vốn chủ sở hữu so với nguồn vốn:

Đầu năm, tổng nguồn vốn thì vốn chủ sở hữu chiếm 0.68 lần. Cuối năm, trong tổng nguồn vốn thì vốn chủ sở hữu chiếm 0.58 lần. Chứng tỏ cuối năm so với đầu năm, tổng hệ số vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn giảm….. tương ứng giảm…..

→ Vốn chủ sở hữu chiếm ít. Chứng tỏ cân bằng tài chính là không tốt.

avatar
1 Chuỗi bình luận
0 Chủ đề trả lời
0 Người theo dõi
 
Bình luận phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
  Theo dõi  
Thông báo cho
Hoa
Khách
Hoa

C ơi cho e hỏi. Nguồn vốn ngắn hạn là sao ạ ?