Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 là phần mềm kế toán dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Phiên bản mới này có điểm đặc biệt là đã sẵn sàng kết nối với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước để thực hiện giao dịch điện tử tự động. Ngoài ra, phần mềm này cũng bổ sung rất nhiều tính năng, tiện ích ưu việt khác.

phần mềm misa
Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp

Tải File cài đặt Misa SME.2019DOWNLOAD 

Tải File cài đặt Misa Mimosa.NET 2019: DOWNLOAD

1. Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng các nghiệp vụ kế toán 

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán bao gồm:

 • Kế toán ngân sách
 • Kế toán tiền lương
 • Kế toán tiền mặt
 • Kế toán mua hàng
 • Kế toán tiền gửi
 • Kế toán bán hàng
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán thuế
 • Kế toán kho, vật tư hàng hóa
 • Kế toán công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp

2. Những điểm ưu việt của phần mềm 

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010, luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

 1. Cập nhật hệ thống mục lục ngân sách theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính thay thế QĐ 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 và các thông tư bổ sung sửa đổi Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC.
 2.  Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 3. Cập nhật mẫu Bảng kê nộp thuế ban hành theo Thông tư 84/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và các khoản thu nội địa.
 4. Cập nhật Thông tư 39/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 5. Cập nhật Thông tư 40/2016/TT-BTC của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước (TABMIS).
 6. Cập nhật Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.
 7. Cập nhật Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính thay thế thông tư 86/2011/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước thay thế thông tư.
 8. Cập nhật Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
 9. Cập nhật các biểu mẫu kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013.
 10. Cập nhật các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN của Kho bạc nhà nước.
 11. Cập nhật 3 biểu mẫu của Thông tư 61/2014/TT-BTC theo Quyết định 2899/QĐ-KBNN ngày 15/06/2018 của Kho bạc nhà nước.

2.1 Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 ứng dụng công nghệ hiện đại 

MISA Mimosa.NET 2019 được phát triển trên nền tảng công nghệ Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express, mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao. MISA Mimosa.NET 2019 sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

2.2 Triển khai dễ dàng, nhanh chóng

MISA Mimosa.NET dễ dàng triển khai, chỉ cần 5 phút cài đặt phần mềm là người dùng có thể sử dụng được ngay. 

Phần mềm cung cấp bộ tài liệu tự học phong phú, đa dạng dưới nhiều hình thức: Sách, phim, trợ giúp trực tuyến,… Giao diện phần mềm dễ hiểu đối với cả kế toán viên và thủ trưởng đơn vị.

2.3 Những điểm mới của phần mềm MISA Mimosa.NET 2019

 1. MISA Mimosa.NET 2019 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006.
 • Cập nhật danh mục Hệ thống tài khoản.
 • Cải tiến cách nhập liệu chứng từ.
 • Cải tiến cách đáp ứng các nghiệp vụ hạch toán đồng thời.
 • Bổ sung thêm các sổ sách mới.
 • S33-H: Sổ chi tiết các khoản phải thu, phải trả nội bộ
 • S34-H: Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng
 • S52-H: Sổ chi tiết các khoản tạm thu
 • S53-H: Sổ theo dõi thuế GTGT
 • S61-H: Sổ chi tiết chi phí
 • S62-H: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Hoặc đầu tư XDCB)
 • S101-H: Sổ tổng hợp theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước
 • S102-H: Sổ theo dõi nguồn viện trợ
 • S103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài
 • S105-H: Sổ theo dõi nguồn phí khấu trừ, được để lại
 • Bổ sung các mẫu báo cáo tài chính và quyết toán:
 • 01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động
 • B03/BCQT: Thuyết minh về báo cáo quyết toán
 • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 • B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)
 • Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí dự án
 • Biểu số: 03/ĐVDT theo TT 108/2008/TT-BTC
 • Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.
 • Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án.
 • Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị ghi thu, ghi chi.
 1. Đơn vị lập được báo cáo tài chính đáp ứng thông tư 99/2019/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên, xem chi tiết tại đây
 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động
 • B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp)
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 • B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
 1. Cập nhật Mục lục ngân sách mới theo thông tư 324/2016/TT-BTC.
 2. Cập nhật hệ thống báo cáo Thông báo xét duyệt quyết toán năm theo thông tư số 137/2017/TT-BTC:
 • Mẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí
 • Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ)
 • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần I
 • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II
 • Mẫu biểu 2a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí
 • Mẫu biểu 2b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ)
 • Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần I
 • Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II
 • Phụ lục 01: Biên bản xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách
 • Phụ lục 02: Thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách
 • Phụ lục 04: Tổng hợp báo cáo thu, chi NSNN chi tiết theo mục lục ngân sách.
 1. Bổ sung các danh mục:
 • Phí, lệ phí
 • Định khoản tự động
 1. Tích hợp với phần mềm MISA Cloud Center giúp đơn vị có thể tải và tra cứu giấy phép sử dụng
 2. Cải tiến chức năng Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2014 và MISA Mimosa.NET 2017 lên MISA Mimosa.NET 2019
 3. Bổ sung các mẫu trộn Ủy nhiệm chi
 4. Kết xuất dữ liệu để kết nối với cổng thông tin điện tử của Kho bạc nhà nước (DVC)
 5. Cải tiến màn hình quy trình của các nghiệp vụ.
 6. Cải tiến tốc độ báo cáo.

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận